Archiwa kategorii: Aktualności

Aktualności

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla myśliwych dot. postępowania podczas polowań na ptactwo łowne

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla myśliwych dot. postępowania podczas polowań na ptactwo łowne, opracowane w Głównym Inspektoracie Weterynarii, w związku z wystąpieniami wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 na terytorium Polski.

W załączeniu dokument do pobrania

 1. wytyczne dla myśliwych – polowanie na ptactwo łowne

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

1 Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczone

 • Ogłoszenie nr: 177606
 • Data ukazania się ogłoszenia: 10 lutego 2016 r.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostrowie Wielkopolskim

  • Powiatowy Lekarz Weterynarii
  • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
  • inspektor weterynaryjny
  • do spraw Higieny Środków Spożywczych Pochodzenia Zwierzęcego, Pasz I Utylizacji
  • Zespół ds. Bezbieczeństwa Żywności, Zespół ds. Pasz I Utylizacji
  • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

   ul. Grabowska 34
  63-400 Ostrów Wielkopolski

Miejsce wykonywania pracy:

 • Ostrów Wielkopolski

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola zakładów produkujących żywność pochodzenia zwierzęcego,
 • nadzór i kontrola zakładów produkujących karmę dla zwierząt domowych,
 • dokonywanie odpraw eksportowych i wystawianie świadectw eksportowych na produkty pochodzenia zwierzęcego i pasz,
 • prowadzenie badań monitoringowych wody na fermach drobiu i pobieranie prób przed eksportem karmy dla zwierząt domowych,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej nadzorowanych zakładów.

Warunki pracy

 

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 

   – praca od poniedziałku do piątku od
   godz. 7 – 15 ( 8 godzin dziennie),
   – praca na przemian w siedzibie urzędu
   lub na zewnątrz – delegacje w celu
   kontroli podmiotów,
   – wyjazdy służbowe w celu
   podnoszenia kwalifikacji,
   – samodzielne kierowanie
   samochodem.

 

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 

 

   –  praca biurowa z użyciem monitora
   ekranowego powyżej 4 godzin,
   – kontakt z materiałem biologicznym,
   – stanowisko pracy znajduje się na
   parterze budynku Inspektoratu,
   – brak odpowiednio dostosowanego
   wejścia i toalet dla osób
   niepełnosprawnych.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe lekarz weterynarii
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
  • posiadanie prawa jazdy
  • znajomość przepisów dotyczących higieny środków spożywczych zwierzęcego pochodzenia oraz pasz i utylizacji
  • umiejętość pracy w zespole, komunikatywność, umiejętność działania w sytuacjach stresowych
  • umiejętności redakcyjne, pisanie pism, obsługa prograów MS Office

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia świadectw pracy
 • kserokopia prawa jazdy
 • kopia zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • kopie zaświadczeń potwierdzających dodatkowe kwalifikacje – specjalizacja, kursy, szkolenia

Termin składania dokumentów:

  22-02-2016

Miejsce składania dokumentów:

   Powiatowy Inspektorat Weterynarii
   Grabowska 34
   63-400 Ostrów Wielkopolski

 

Inne informacje:

 

  Oferty otrzymane lub uzupełnione po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Kandydaci zakwalifikowani do naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o jego terminie. Po zakończeniu naboru oferty osób nie zatrudnionych zostaną odwrotnie odesłane za potwierdzeniem odbioru.

Wytworzył/Odpowiada: Powiatowy Lekarz Weterynarii
Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostrowie Wielkopolskim
Udostępniła/udostępnił: Halina Wasielewska
Komórka organizacyjna: kadry płace
Wprowadzono: 09-02-2016