RODO

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celach określonych przez Administratora jest

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie art. 13 ust. 1,2; art. 14 ust. 1,2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95.46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

 

W ramach prowadzonej działalności Administrator przetwarza dane osobowe, w szczególności w celu:

 

 1. Podjęcia działań przed zawarciem umowy, lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą , przy czym w celach związanych z zatrudnieniem koniecznym i zasadnym będzie przetwarzanie przez Administratora  danych  szczególnych kategorii w zakresie wynikającym w szczególności z prawa pracy  (art.6 ust. 1 lit. b: art. 9 ust. 2 lit. b RODO). Dane zebrane w tym celu będą przechowywane przez okres wynikający z rzeczowego wykazu akt, obowiązującego w jednostce.
 2. Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności realizacja obowiązków związanych z profilem działalności instytucji, a także wystawianie faktur i dokumentów księgowych i podatkowych (6 ust. 1 lit. c RODO). Dane zebrane w tym celu będą przechowywane przez okres wynikający z rzeczowego wykazu akt, obowiązującego w jednostce.
 3. Na podstawie zgody, w szczególności uzyskania zezwolenia na kontakty z podmiotem danych, (art.6 ust. 1 lit. a; RODO): Dane zebrane w ten sposób będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu uznania przez Administratora za zbędne.

Jednocześnie administrator oświadcza, iż

 • Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić przetwarzane dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie.
 • Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 • Administrator  może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora.
 • Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 • Podanie danych w celach związanych z wykonywaniem obowiązków prawnych jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia korzystanie z usług Administratora. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, podanie niezbędnego i określonego zakresu danych jest konieczne.
 • Jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, to przysługuje jej prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu ze względu na szczególną sytuację, w przypadku danych zebranych za zgodą lub w celu wykonania umowy, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany również prawo do przenoszenia danych.
 • Administrator danych nie stosuje „profilowania”, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach opartych na profilowaniu, nie podejmuje decyzji, która może opierać się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu,                    w tym profilowaniu i miałaby istotnie wpływać na osobę, której dane dotyczą.
 • Administrator wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą.
 • W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia przez osobę, której dane dotyczą, że dane osobowe przetwarzane są z naruszeniem przepisów prawa, ma ona prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • W celu uzyskania dodatkowych informacji, w zakresie spraw dotyczących zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych u Administratora, należy kontaktować się z Inspektorem ochrony danych:

 

adres poczty elektronicznej:   iod@piw.ostrowwlkp.pl

 • RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95.46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych wpisywanych do rejestrów, wykazów

i list prowadzonych przez Inspekcję Weterynaryjną

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2; art. 14 ust. 1,2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO),uprzejmie informujemy, że:

1) współadministratorem danych osobowych:

 1. w ramach zadań realizowanych przez Głównego Lekarza Weterynarii jest Główny Lekarz Weterynarii (adres siedziby: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, kontakt: e-mail: wet@wetgiw.gov.pl, tel.: 22 623-17-17, 22 623-20-89),
 2. w ramach zadań realizowanych przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Poznaniu jest Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań, kontakt: sekretariat@wiw.poznan.pl, tel.: 61 868-93-47),
 3. w ramach zadań realizowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrowie Wielkopolskim jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrowie Wielkopolskim (adres siedziby: ul. Grabowska 34, 63-400 Ostów Wielkopolski, kontakt: ostrowwlkp.piw@wetgiw.gov.pl, tel. 62 735-23-61), który wykonuje obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 13 i 14 RODO.
 • w sprawach z zakresu ochrony przetwarzanych danych osobowych możliwy jest kontakt pod adresem mailowym lub telefonicznym:
 1. a) w Głównym Inspektoracie Weterynarii: iod@wetgiw.gov.pl., tel. 22 623 24 81,
 2. b) w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Poznaniu: iod@wiw.poznan.pl,     61 868-47-48
 3. c) w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Ostrzeszowie: iod@piw.ostrowwlkp.pl

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia rejestrów i wykazów   na podstawie obecnie obowiązujących przepisów weterynaryjnych;

4) dane osobowe są przetwarzane przez okres wymagany prawem, określony w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i  archiwach;

5) w przypadku publicznego charakteru rejestru/wykazu/listy dane te są powszechnie dostępne, w innych przypadkach dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom;

6) każdy, którego dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;

7) mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

8) podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji sprawy, z którą zwraca się osoba fizyczna do organu Inspekcji Weterynaryjnej;

9)  Inspekcja Weterynaryjna nie posiada uprawnień do wydawania decyzji, o której mowa w art. 22 ust. 1 RODO, co oznacza, że żadne rozstrzygnięcia dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone Państwa profile.